Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP

Adunarea Generală a Părinţilor din unitatea de învăţământ este compusă din preşedinţii si vicepreședinții comitetelor de părinţi ai fiecărei clase .

Adunarea Generală este convocată de Director, Director Adjunct sau Consilier Educativ în vederea alegerii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – CRP .

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor este organul executiv al Adunării Generale.

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie CA şi numeşte părinţii care pot participa , în calitate de invitaţi , la ședințele Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP .

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – CRP se alege pentru 2 ani școlari şi se completează ori de câte ori este necesar.

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – CRP este format din 5-7 membri , între care un preşedinte , cate un vicepreşedinte pentru fiecare ciclu școlar : preșcolar , primar , gimnazial si liceal şi daca este cazul 2 membri cu atribuţii specifice .

Secretarul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – CRP transmite Consilierului Educativ procesul verbal întocmit cu ocazia alegerii funcțiilor membrilor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – CRP .

( termen : 25 octombrie 2013 )

Președintele Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP este membru in Consiliul de Administrație al unității de învățământ – CA .

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – CRP poate dobândi personalitate juridică în condiţiile legii .

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP are următoarele atribuţiuni :

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente

b) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a elevilor si absolvenţilor

c) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale

d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor , cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens , în vederea soluţionării situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ respectivă care au nevoie de ocrotire

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP poate atrage resurse financiare extrabugetare , constând în contribuţii , donaţii , sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate , care vor fi utilizate pentru :

  • modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii;

  • acordarea de premii şi burse elevilor;

  • sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

  • acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

  • alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

Lămuriri importante : Colectarea şi administrarea sumelor atrase de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP se face numai de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP si se cheltuiesc prin consensul intre Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – CRP , Consilierul Educativ si Directorul Scolii .